Djembejos, gevestigd aan Voldersdreef 87, 6216TD Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.djembejos.nl

Voldersdreef 87, 6216 TD Maastricht


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Djembejos verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor- en achternaam

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@djembejos.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Djembejos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het afhandelen van uw betaling

-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-Djembejos verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming:

Djembejos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlkijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Djembejos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar . Reden wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst.


Delen van persoonsgegevens met derden:

Djembejos verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Djembejos gebruikt technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens  in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Djembejos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betelend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgevens die zij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander door genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verandering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van u persoonsgegevens sturen naar info@djembejos.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs  met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter beschrerming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Djembejos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoiuder, de autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Djembejos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies , onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwzijziongen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@djembejos.nl